Solçuların “XI TEZİS” jurnalı satışdadır

Dərgidə siniflərin və sinfi mübarizənin ontologiyası ve keçmişi ilə yanaşı bugünkü vəziyyəti haqqında da analitik məqalələr mövcuddur

Source:


D


ə


rgid


əsinifl


ə


rin v


ə


sinfi m


ü


bariz


ə


nin ontologiyas


ı


ve ke


ç


mi


ş


i il


ə


yana


şı


bug


ü


nk


ü


v


ə


ziyy


ə


ti haqq


ı


nda da analitik m


ə


qal


ə


l


ə


r m


ö


vcuddur

Qlobal kapitalizmin-imperializmin daha da genişləndiyi və dərinləşdiyi bir dövrdə, sovetlərin çökməsindən sonra Azərbaycanda ilk marksist jurnal olan “XI TEZİS” jurnalının ikinci sayının mövzusu “Sinfi Mübarizə”dir. Dərgidə siniflərin və sinfi mübarizənin ontologiyası ve keçmişi ilə yanaşı bugünkü vəziyyəti haqqında da analitik məqalələr mövcuddur.

Oxucular “XI TEZİS” jurnalının bu sayında

“Sinfi m


ü


bariz


ə


d


ü


n


ə


n v


ə


bu g


ü


n,

“Sinfi m


ü


bariz


ə


nin ontologiyas


ı
,

“M


ə


d


ə


niyy


ə


t

sinfi m


ü


bariz


əə


razisi kimi”

 kimi tarix, sosiologiya, iqtisadiyyat və mədəniyyət yazılarını oxuya bilərlər.

Jurnalda 8 müəllif yazısı ilə bərabər 2 geniş müsahibə də yer almaqdadır.  Birinci müsahibə “Qloballaşma və ictimai hərəkatlar İnstitutunun” direktoru, marksist sosioloq  Boris Kaqarlitskiilədir.  O, Ukrayna böhranı başda olmaqla dünyadakı mövcud ictimai-siyasi vəziyyət və solun buradakı perspektivlərinə toxunub.

İkinci müsahibədə isə “Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Təşkilatı” (NHMT) İctimai Birliyinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhramanlı ilə SSRİ sonrası Azərbaycandakı neft sektorunun və işçilərinin vəziyyəti və işçi hüquqlarına dair söhbət edilib.

“XI TEZİS” jurnalının rəsmi veb səhifəsi

onbirincitezis.org

 və Facebook sosial şəbəkəsində

facebook.com/onbirinicitezis

 səhifəsində jurnal haqqında əlavə məlumatlar yerləşdirilib.

Dərgini Zero Kitab Evi,  Bakıtab, İçərişəhər – Bookhouse & Cafe, Kibrit book cafe dükanlarından almaq olar.

Ana səhifəXəbərlərSolçuların “XI TEZİS” jurnalı satışdadır