Bu il arpa və buğda istehsalında ciddi azalmalar gözlənilir

“Məhsulun kəmiyyətinin az olması ilə yanaşı əldə olunan dənin keyfiyyəti də aşağıdır”

Source:


“M


ə


hsulun k


ə


miyy


ə


tinin az olmas


ı ilə yanaşı ə


ld


ə


olunan d


ə


nin keyfiyy


ə


ti d


ə aşağıdır

Bu barədə  kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Vahid Məhərromov öz Facebook səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə görə, taxıl zəmilərində bitkilərə, sünbüllərə baxış göstərdi ki, son aylarda yağışların yağması taxıl bitkilərinin inkişafı üçün münbit şərait yaratsa da, əksinə, yağışların intensivliyi bu sahədə yol verilmiş bir çox nöqsanları ortaya çıxarmışdı: “Belə ki, sahələrdə əyilmiş (yatmış) bitkilərə daha çox rast gəlinir. Bu kimi hal bitkilərin zəif inkişafından xəbər verir. Yəni, taxıl bitkilərinin inkişaf fazalarında vaxtlı-vaxtında aqrotexniki qaydalara əməl olunmaması səbəbindən bitkilər ilkin böyümə etapında normal inkişafdan məhrum olmuş, sonrakı fazalarda isə bu çatışmazlıqlar özünü bitkinin gövdəsinin zəif, nazik olmasında göstərmişdi. Elə bu səbəbdən də yağışlar yağan zaman bitkilər əyilmişdir”.

Mütəxəssis qeyd edib ki, əksər taxıl sahələrində apardıqları baxışlar zamanı bitkilərdə sünbülün qısa, dənin cılız, sünbüldə dənin kütləsinin az olduğu müəyyən olunub. Bu isə məhsulun kəmiyyətinin az olmasını göstərməklə yanaşı həm də əldə olunan dənin keyfiyyətinin aşağı olduğundan xəbər verir.

“Yağan yağışlar taxıl sahəsində uzun müddət geniş yayılan alaq otların intensiv inkişafını təmin etməklə yanaşı, həm də yabanı vələmirin (yulafca) də daha geniş yayılmasına səbəb olmuşdu. Bu isə biçin zamanı əldə olunan məhsulda zibil qarışığının həcmini artırmaqla yanaşı, həm də gələcəkdə mövcud əkin sahələrində alaq otlarının daha da geniş yayılmasına səbəb olacaq”,- deyə Məhərrəmov fikrini yekunlaşdırıb.

Ana səhifəXəbərlərBu il arpa və buğda istehsalında ciddi azalmalar gözlənilir