QHT rəhbərləri prezidentə müraciət etdi

“Bank hesablarına məhdudiyyətin qoyulması həmin təşkilatların fəaliyyətini iflic edib”

Source:Bank hesablar


ı


na m


ə


hdudiyy


ə


tin qoyulmas


ı


h


ə


min t


əş


kilatlar


ı


n f


ə


aliyy


ə


tini iflic edib”

Bir qrup vətəndaş cəmiyyətinin üzvü president İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə Baş Prokurorluğun, ədliyyə və vergilər nazirliklərinin rəhbərlik etdikləri qeyri-hökümət təşkilatlarının fəaliyyətini iflic etdikləri bildirilir.

Müraciətdə deyilir ki,  dövlət qeydiyyatına alınmış 3 minə yaxın QHT-dən cəmi 20-25-i demokratiya və insan hüquqları sahəsində çalışır. Qrant almış milli təşkilatların Ədliyyə Nazirliyinin saytında yerləşdirilmiş siyahısından da göründiyi kimi, qrantların illik məbləqinin cəmi 5-6 faizi demokratiya və insan hüquqları sahəsində çalışan  təşkilatlara ayrılır. Bununla belə, məhz bu təşkilatların fəaliyyəti  son 3-4 ay ərzində ciddi məhdudiyyətlərə məruz qalıb.

Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Baş Prokurorluq və Ədliyyə Nazirliyinin qanunlardan kənar tədbirlər tətbiq etməklə 20-25  QHT-nin fəaliyyətini dayandırdığını bildirib: “Məsələn,
Qrant al


ı


nmas


ı


(verilm


ə


sin


ə


) dair m


ü


qavil


ə


l


ə


rin (q


ə


rarlar


ı


n)qeydiyyata al


ı


nmas


ı


Qaydalar


ı

nda qrant m


ü


qavil


ə


l


ə


rinin qeydiyyata al


ı


nmas


ı


ndan imtina n


ə


z


ə


rd


ə


tutulmad


ığı


halda, AR


Ə


dliyy


ə


Nazirliyi bir s


ı


ra m


ü


st


ə


qil QHT-nin qrant m


ü


qavil


ə


l


ə


rini qeydiyyata almaqdan imtina etmi


ş


dir. Bu zaman


Ə


dliyy


ə


Nazirliyi iki t


ə


r


ə


f aras


ı


nda ba


ğ


lanm


ış


m


ü


qavil


ə


nin m


ə


zmununa qanunsuz olaraq m


ü


daxil


ə


edir. Bundan ba


ş


qa, bir s


ı


ra tan


ı


nm


ış


QHT-lərin h


ə


m


ö


zl


ə


rinin, h


ə


m d


ə


r


ə


hb


ə


rl


ə


rinin bank hesablar


ı


na m


ə


hk


ə


m


ə


q


ə


rarı il


ə


h


ə


bs v


ə


ya kiml


ə


rins


əş


ifahi g


ö


st


ə


ri


ş


il


ə


m


ə


hdudiyy


ə


t qoymas


ı


h


ə


min t


əş


kilatlar


ı


n f


ə


aliyy


ə


tini iflic etmi


ş


dir. Son g


ü


nl


ə


rd


ə


Vergil


ə


r Nazirliyi bu QHT-lərin b


ə


zil


ə


rind


ə


yoxlamalara ba


ş


lay


ı


b.  G


ö


r


ü


ndiyi kimi, m


ü


st


ə


qil təşkilarların f


ə


aliyy


ə


tin


ə


m


ü


daxil


ə


edilm


ə


si h


ü


quqi normalara


ə


saslanmam


ış


d


ı


r. H


ə


m d


ə


bu m


ü


daxil


ə


l


ə


rin yaln


ı


z m


ü


st


ə


qil təşkilatların f


ə


aliyy


ə


tin


ə


t


ə


tbiqi d


ə


bu probleml


ə


rin h


ü


quqi m


ə


s


ə


l


ə


l


ə


r il


əə


laq


ə


sinin olmad


ığı


n


ı


g


ö


st


ə


rir”.

Müraciət aşağıdakı fikirlərlə bitir: “Demokratiya və insan hüquqları sahəsində çalışan  həmin 20-25 QHT-nin hamısının fəaliyyəti

haz


ı


rk


ı


m


ə


qamda


müxtəlif qanunsuz əsaslarla dayandırılıb. Etriraf edirik ki, bu müraciətin həmin QHT-lərin yalnız bir qismi tərəfindən imzalanması  qalanlarında onun nəticəsinə ümüdsizliyin mövcud olmasındadır.


M


ü


raci


ə


ti imzalayanlar inanmaq ist


ə


yirl


ə


r ki, b


ə


zi icra orqanlar


ı


n


ı


n m


ü


st


ə


qil QHT-lər


ə


qar


şı


basq


ı


lar


ı


onlar


ı


n


ö


zba


ş


na t


əşə


bb


ü


sl


ə


ridir v


ə


Sizin Avropa


Ş


uras


ı


nda


çı


x


ışı


n


ı


z zaman


ı


demokratiya v


ə


insan h


ü


quqlar


ı


bar


ə


d


ə


s


ə


sl


ə


ndirdiyiniz b


ə


yanatlara ziddir. Bununla


ü


m


ü


d edirik ki, Siz


ö


z b


ə


yanatlar


ı


n


ı


za sadiq qalaraq m


ü


st


ə


qil QHT-lər


ə


qar


şı


yol veril


ə


n bu qanunsuzluqlar


ı


n qar


şı


s


ı


n


ı


n al


ı


nmas


ı


na g


ö


st


ə


ri


ş


ver


ə


c


ə


ksiniz”.

Mürcaiəti QHT rəhbərləri Elçin Abdullayev, Rəsul Cəfərov, Əsabəli Mustafayev, Şəhla İsmayıl, Mirvari Qəhrəmanlı, Arzu Abdullayeva, Zöhrab İsmayıl, Leyla Əliyev, Azər Mehdiyev və Qalib Bayramov imzalayıblar.

Ana səhifəXəbərlərQHT rəhbərləri prezidentə müraciət etdi